NEO STRATÉGIE

Komunikačnú stratégiu považujeme za kľúčový dokument každej firmy. Pomáha firmám nielen v tom, čo treba komunikovať, ale učí ich predovšetkým, ako komunikovať efektívne. Sme si vedomí, že v dnešných časoch nemožno komunikovať všetko a na všetkých. Firmy nemajú toľko ľudských zdrojov ani finančných prostriedkov. Neopublic Porter Novelli poskytuje strategické poradenstvo pre veľké globálne firmy ako P&G, Coca-Cola ale venuje sa stratégiám pre menšie a stredné firmy, či dokonca pre neziskové organizácie. Naposledy sme pripravili komunikačnú stratégiu pre Ligu za ľudské práva na tému prínosu cudzincov pre slovenskú spoločnosť.

Náš program komunikačnej stratégie zahŕňa tieto body, ktorých výsledkom je jasný plán, čo, ako a kedy komunikovať.

1. Situačná analýza alebo východiskový bod komunikácie
2. Definovanie cieľov a ich meranie
3. Identifikácia cieľových skupín (na koho komunikovať?)
4. Zistenie motivácií cieľových skupín
5. Definovanie stratégie
6. Definovanie obsahu, posolstiev a príbehov (vytvorenie Message mapy)
7. Komunikačný mix nástrojov a ich časový plán
8. Meranie a vyhodnocovanie nastavenej stratégie

Pri príprave tejto komunikačnej stratégie používame štyri základné princípy moderného komunikačného plánovania:

1. Identifikácia zmeny – Aká je súčasná situácia, v ktorej sa spoločnosť nachádza a čo má byť predmetom zmeny jej vnímania?

2. Zistenie aktivátorov zmeny – Uprostred akých cieľových skupín sa má zmena postoja, správania, myslenia odohrať? Čo môžeme zistiť o ich motiváciách, ktoré nám pomôžu zmenu uskutočniť?

3. Aktivácia zmeny – Akým spôsobom uskutočníme zmenu myslenia, postoja a správania cieľovej skupiny? Čo bude kreatívnou myšlienkou, ktorá inšpiruje k tejto zmene? Ako túto myšlienku oživíme a aké nástroje, príbehy použijeme na jej šírenie?

4. Zhodnotenie zmeny – Akým spôsobom zmeriame uskutočnené zmeny a vyhodnotíme efektivitu realizovanej komunikačnej stratégie?

Tieto princípy sú súčasťou každej efektívnej komunikačnej stratégie. Len ich dôsledné využitie povedie k želaným výsledkom. Každý z uvedených princípov sa uvádza do života pomocou procesov, ktorých výstupy sú konkrétne popísané v tomto materiáli.